Your browser does not support JavaScript!
線上直播~捷達

本直播由捷達數位系統贊助(以大會堂為主)


7月29日


第十二屆教育噗浪客年會(TPET12)(7/29) - 報到與開幕式
https://youtu.be/UyTbctj0TWg

TPET12(7/29) - 噗浪咖啡館 - 洪旭亮/林取德
https://youtu.be/cDjfxIP6y5Y

TPET12(7/29) - 破冰活動 - 噗浪許願池、一鏡到底
https://youtu.be/oVLhZ_J9Fvc

TPET12(7/29) - 夜間沙龍1 - 張修修的不正常人生
https://youtu.be/BCmKakBW1JA

 7月30日

TPET12(7/30) - Keynote - AI時代 未來人才
https://youtu.be/uBt8EoBjsok

TPET12(7/30) - 大師論壇(場地A) - 最穩健的夢想成真理財課
https://youtu.be/asvqDfuduyg

TPET12(7/30) - 心跳300
https://youtu.be/eG2zh-RDNEU

TPET12(7/30) - 實作工坊(場地A) - 99%有效的故事行銷
https://youtu.be/f52HnFtek4I

TPET12(7/30) - 夜間沙龍2 - 說出影響力
https://youtu.be/QyfM7-uuiHY

 7月31日

TPET12(7/31) - 噗浪講堂(場地A) - 從數字到數養-在圖表中找到改變的力量
https://youtu.be/A3BIUi8Kh6E

TPET12(7/31) - 噗浪講堂(場地A) - 記者轉型網紅YouTuber? 想像未來的台灣媒體
https://youtu.be/ePh09asN850

TPET12(7/31) - 綜合座談
https://youtu.be/5qVc8FKQEU0